Čokolády Starbrook Airlines

Nákupní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní společnost Pavel Procházka

se sídlem Plzeňská 283/332, 163 00 Praha 6

identifikační číslo: 16885465

zapsané v živnostenském  rejstříku vydaném městskou částí Praha 17 Řepy pod číslem 310028-2869459

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové
adrese www.starbrook-airlines.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní
společnosti , se sídlem , identifikační číslo: , (dále jen "prodávající") upravují v
souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní
smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen
"kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový
obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové
adrese (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové
stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v
úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež
jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci
svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní
smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními
obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní
smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může
kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského
rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský
účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující
provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní
obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující
povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v
uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen
aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání
zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a
heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací
nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím
osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy
kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy
kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný
nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení třetích osob.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se
nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení
cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané
hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po
dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením
není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně
sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s
balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním
zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je
zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém
rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

*    3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do
elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
*    3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu
doručení objednávaného zboží a
*    3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále
společně jen jako "objednávka").

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno
zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s
ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při
zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu
kliknutím na tlačítko " ". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím
považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který
nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu
kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným
návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech
povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními
podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito
obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu
potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího
uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická
adresa kupujícího").

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky
(množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat
kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či
telefonicky).

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže
prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího
pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si
stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní
smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího
prostřednictvím elektronické pošty.

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při
uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití
komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy
(náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí
kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy
může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

*    4.1.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Plzeňská 283/332 163 00 Praha 6
*    4.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
*    4.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.5002635002/2010 ,
               vedený u společnosti Fio banka, a.s.(dále jen "účet prodávajícího");


4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také
náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno
výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním
zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti
uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní
cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní
cena splatná do dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu
zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě
bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího
nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení
celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119
odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze
vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně
závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných
na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající
plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající
kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na
elektronickou adresu kupujícího.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku,
nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

*    5.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního
trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro
odstoupení od smlouvy,
*    5.1.2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po
uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu
nezávislých na vůli prodávajícího,
*    5.1.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího
nebo pro jeho osobu

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od
kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14)
dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je
několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne
převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být
prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář
poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení
od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny nebo
sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení
čl. 11 těchto obchodních podmínek.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek
se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do
čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li
kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží
prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou
povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí
prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je
prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit
plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným
způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu
další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není
povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující
zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn
jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od
kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu
kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený
kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací
smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že
dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva
ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím
prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s
tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo
určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující
povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.
náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat
neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně
oznámit přepravci a prodávajícímu nejpozději do 3 třech pracovních dnů od doručení zásilky.
V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky
nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se
řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až
1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží
převzal:

*    7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li
ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo
které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi
prováděné,
*    7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající
uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
*    7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo
předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo
předlohy,
*    7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
*    7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží
prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na
opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu
odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí
kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese
jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment
prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik
uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od
kupujícího reklamované zboží.

7.5. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího
za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování
ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající
prostřednictvím elektronické adresy . Informaci o vyřízení stížnosti
kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského
oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad
pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném
rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §
1765 odst. 2 občanského zákoníku.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je
poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a
příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo,
adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako
"osobní údaje").

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro
účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení
uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se
zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a
obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém
rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala
uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při
registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového
rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného
odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí
osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní
údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím
osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou
zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné
podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl
poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel
(čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s
ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem,
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,
může:

*    9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
*    9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto
vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu
prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za
poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu
nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES


10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím,
službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a
dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou
adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě,
že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní
smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač
kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.


11. DORUČOVÁNÍ


11.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména
týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou
doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se
doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za
doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou
oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení
účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

11.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem
odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako
nedoručitelné.

11.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat
prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty
uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce,
resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční)
prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou
dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné,
nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení,
jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo
neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou
formu.

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v
elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od
kupní smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: Plzeňská 283/332, 163 00 Praha - Řepy,
<mailto:info@starbrook-airlines.cz.cz,>  +420 235 300 607

 

 

 

From: Kateřina Janglová [mailto:katka@coko-shop.cz]
Sent: Tuesday, January 24, 2017 8:25 AM
To: 'Pavel Procházka'
Subject: Obchodní podmínky

 

Obchodní společnost Made of chocolate s.r.o.

se sídlem Plzeňská 283/332, 163 00 Praha

identifikační číslo: 24825662

zapsané v obchodním rejstříku vedeném , oddíl , vložka

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové
adrese www.coko-shop.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") obchodní
společnosti , se sídlem , identifikační číslo: , zapsané v obchodním
rejstříku vedeném , oddíl , vložka (dále jen "prodávající") upravují v
souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní
smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen
"kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový
obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové
adrese (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové
stránky (dále jen "webové rozhraní obchodu").

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v
úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež
jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci
svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní
smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními
obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní
smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET


2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může
kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského
rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen "uživatelský
účet"). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující
provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní
obchodu.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující
povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v
uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen
aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání
zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a
heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací
nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím
osobám.

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy
kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy
kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný
nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a
softwarového vybavení třetích osob.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se
nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení
cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané
hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po
dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením
není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně
sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s
balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním
zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je
zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém
rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

*    3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží "vloží" kupující do
elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
*    3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu
doručení objednávaného zboží a
*    3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále
společně jen jako "objednávka").

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno
zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s
ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při
zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu
kliknutím na tlačítko " ". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím
považovány za správné.

3.6. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který
nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu
kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným
návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech
povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními
podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito
obchodními podmínkami seznámil.

3.7. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu
potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího
uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická
adresa kupujícího").

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky
(množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat
kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či
telefonicky).

3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí
objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou
poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže
prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího
pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si
stanovisko kupujícího.

3.12. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní
smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího
prostřednictvím elektronické pošty.

3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při
uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití
komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy
(náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí
kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy
může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

*    4.1.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese;
*    4.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v
objednávce;
*    4.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.
2200659503/2010 , vedený u společnosti Fio banka, a.s.(dále jen "účet
prodávajícího");
*    4.1.4. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;
*    4.1.5. bezhotovostně platební kartou;

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také
náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno
výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním
zboží.

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.
Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti
uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní
cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní
cena splatná do dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu
zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě
bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího
nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení
celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119
odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze
vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně
závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných
na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající
plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající
kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na
elektronickou adresu kupujícího.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku,
nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

*    5.1.1. o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního
trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro
odstoupení od smlouvy,
*    5.1.2. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po
uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu
nezávislých na vůli prodávajícího,
*    5.1.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího
nebo pro jeho osobu

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od
kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14)
dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je
několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne
převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být
prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář
poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení
od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny nebo
sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení
čl. 11 těchto obchodních podmínek.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek
se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do
čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li
kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží
prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou
povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí
prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je
prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit
plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným
způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu
další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není
povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující
zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn
jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od
kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu
kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený
kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací
smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že
dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva
ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím
prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s
tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo
určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat
opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující
povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp.
náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat
neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně
oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o
neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce
převzít.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se
řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až
1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady.
Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží
převzal:

*    7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li
ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo
které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi
prováděné,
*

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnost A-communication s.r.o., provozovatel internetového obchodu www.starbrook-airlines.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě společnost neposkytuje tyto údaje jiné firmě nebo osobě.

 

Jaké údaje

Pro realizaci obchodu jsou nezbytná data pro doručení zboží (jméno, příjmení a dodací adresa), fakturační údaje (jméno, příjmení, případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu, fakturační adresa), pro hladkou realizaci jsou navíc třeba kontaktní údaje (e-mail, telefon). Z účetních důvodů archivujeme data o provedených transakcích. Žádné další údaje provozovatel nesbírá ani neukládá. Jakékoli problémy nebo dotazy ohledně registrace a dat řešte, prosím, e-mailem na info@starbrook-airlines.cz

 


Obchodní podmínky

Čokolády Starbrook Airlines — prodej prvotřídních čokolád a dárkového zboží s leteckými motivy

Provozuje: Pavel Procházka, IČ: 16885465
Plzeňská 283/332, 163 00 Praha 6
info@starbrook-airlines.cz

Mapa stránek
Nákupní podmínky
Kontakt

Redakční systém Clips Clickmedia Webdesign

Partneři: Grafika webu - Designaut | Mareček.cz | Moderní Webdesign | Redakční systém Clips | Starbrook-airlines